Δήμος Χαλκηδόνος : Προσλήψεις… για την καθαριότητα σχολικών μονάδων

Ο Δήμος Χαλκηδόνος ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πενηντατεσσάρων ατόμων (54) για την καθαριότητα σχολικών μονάδων.
Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στο email: dimos.xalk@n3.syzefxis.gov.gr
Μαζί με την αίτηση υποβάλλονται υποχρεωτικά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόδειξη των προσόντων, των λοιπών ιδιοτήτων και της εμπειρίας.
Διόρθωση ή συμπλήρωση των αιτήσεων καθώς και αντικατάσταση ή κατάθεση επιπλέον δικαιολογητικών, επιτρέπεται μόνο μέχρι την λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στην διαδικασία επιλογής.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) εργάσιμες ημέρες και ορίζεται από 02/08/2022 έως και 16/08/2022.
Οι θέσεις είναι μόνο μερικής απασχόλησης ( 4 ώρες ημερησίως).