Δήμος Χαλκηδόνος : Ο Δήμαρχος ανακάλεσε από Αντιδήμαρχο τον ΛΟΥΚΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗ

ΤΟΥ : ΧΡΗΣΤΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗ

Με σημερινή του απόφαση ο δήμαρχος Χαλκηδόνος κ Αναγνωστόπουλος προχώρησε στην ανάκληση του ορισμού ως αντιδημάρχου του κ Λ. Ευσταθιαδη.  Παρόλο που ο νόμος είναι σαφής και αντίθετος με την ανάκληση κάθε αντιδημάρχου πριν περάσουν 6 μήνες από τον ορισμό του ( βλεπε παρακάτω τον νόμο ).
Ό Δήμαρχος έδειξε για άλλη μια φορά ότι ενεργεί με εμπάθεια απέναντι στον πρώην – πλέον -αντιδήμαρχο του.  Εδώ αξίζει να αναφέρουμε ότι ο κ Λ Ευσταθιαδης ήταν από τους πρωταγωνιστές για την ανάδειξη του κ Αναγνωστόπουλου ως Δήμαρχου.  “Η αχαριστία σε όλο της το μεγαλείο …” – μας είπε φίλος της στήλης όταν του δώσαμε την πληροφορία.
Κλείνοντας θέλουμε να σχολιάσουμε ότι διαβάζοντας τους λόγους που επικαλείται ο δήμαρχος, θεωρούμε και πιστεύουμε ότι δεν είναι σοβαροί  αλλά έψαχνε αφορμές για να τον βγάλει από Αντιδήμαρχο.

Ο νόμος που ισχύει σήμερα (για να μαθαίνεις δήμαρχε) :

ΝΟΜΟΣ 4623/2019 ΑΡΘΡΟ 5 Θητεία αντιδημάρχων ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2γ. Η παράγραφος 4 του άρθρου 59 του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 68 του ν. 4555/2018, αντικαθίσταται ως εξής: «4. Η θητεία των αντιδημάρχων δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ενός (1) έτους. Κατά τη διάρκεια της θητείας τους, οι αντιδήμαρχοι δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι μέλη του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου. Η ανάκληση του αντιδημάρχου είναι δυνατή μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από τον ορισμό του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου.»

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ που κάναμε ο κ Λουκάς Ευσταθιάδης ορίστικε αντιδήμαρχος επιχειρηματικότητας τον Φεβρουάριο (όταν τον είχε αλλάξει από αντιδήμαρχο καθαριότητος). Συνεπώς ο νόμος είναι σαφής : Η ανάκληση του αντιδημάρχου είναι δυνατή μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από τον ορισμό του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου.»

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ :

 

ΘΕΜΑ: «Ανάκληση ορισμού Αντιδημάρχου Δήμου Χαλκηδόνος »

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθων 58, 59 και 61 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/07-06-2010) <<Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης, όπως αυτές αντικαταστάθηκαν από την παρ.1 του άρθρου 68 του Ν. 4555/18 και από την περίπτωση γ΄ της  παρ. 2 του άρθρου 5 του Ν. 4623/19. 2. Τις διατάξεις των άρθων 86 και 87 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α΄/08-06-2006) << Κύρωση Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων >> 3. Τις με αριθμούς 341/2019 και 42/2020 αποφάσεις Δημάρχου Δήμου Χαλκηδόνος περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε αυτούς. 4. Τον Ο.Ε.Υ. Δήμου Χαλκηδόνος 5. Την ανάγκη της εύρυθμης λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου Χαλκηδόνος

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α) Τροποποιούμε τις υπ’ αρίθμ. 341/19, ως προς την παράγραφο 3 (αρίθμ. Πρωτ. 12156/05-0919, ΑΔΑ:697ΘΩ142-26Ε) και 42/2020, ως προς την παράγραφο 5 (αρίθμ. Πρωτ. 2428/14-022020, ΑΔΑ:6ΑΠ5ΩΗ2-9ΞΓ) Αποφάσεις Δημάρχου Δήμου Χαλκηδόνος περί ορισμού Αντιδημάρχων και την μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του ως εξής: Ανακαλούμε από σήμερα 28-04-2020 τον ορισμό του Αντιδημάρχου Τοπικής Επιχειρηματικότητας, Αγροτικής και Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Χαλκηδόνος κ. Ευσταθιάδη Λουκά για τους κάτωθι σημαντικούς λόγους:

1) Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του ενεργεί αυτοβούλως χωρίς να συνεργάζεται με τον Δήμαρχο, τον οποίο πρέπει να επικουρεί και δεν τον έχει ενημερώσει για κανένα από τα  θέματα της αρμοδιότητάς του έως σήμερα.

2) Αντιπαρατάσσεται με την πλειονότητα των εισηγήσεων και θέσεων του Δημάρχου, της Οικονομικής Επιτροπής και του Δημοτικού Συμβουλίου, χωρίς να υπάρχει από πριν καμία διάθεση συζήτησης και διαβούλευσης για την εξεύρεση λύσεων σε θέματα που απασχολούν το Δήμο. Αντιπαρατίθεται με στείρα αντιπολιτευτική διάθεση, παρότι είναι Αντιδήμαρχος, σε σοβαρές λειτουργικές αρμοδιότητες.

3) Παρότι του ζητήθηκε προφορικά από το Δήμαρχο να υποβάλλει την παραίτηση του λόγω του ότι έχει καταστεί πλέον αδύνατη η όποια συνεργασία μαζί του αλλά και με την υπόλοιπη διοικητική ομάδα του Δήμου ένεκα των ανωτέρω, μέχρι σήμερα δεν το έχει πράξει, με αποτέλεσμα να παρουσιάζεται σοβαρή δυσλειτουργία του Δήμου.

4) Υπάρχει απόλυτη έλλειψη πνεύματος και διάθεσης συνεργασίας με το Δήμαρχο, που αναιρεί την εμπιστοσύνη και την αρχή της επικουρικότητας στα καθήκοντα του Δημάρχου από πλευράς Αντιδημάρχων.

5) Ασκεί πλημμελώς τα καθήκοντα του, καθότι η παρουσία του τόσο στο κατάστημα  έδρας του Δήμου όσο και στα λοιπά Δημοτικά καταστήματα είναι σπάνια.

Λόγω των ανωτέρω διαταράσσεται η συνοχή και η καλή λειτουργία των μελών της παράταξης του Δημάρχου με αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται το έργο της Δημοτικής Αρχής.

Β) Κατά τα λοιπά ισχύουν οι 341/19 και 42/2020 αποφάσεις του Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων σε αυτούς .

Τις αρμοδιότητες που είχαν ανατεθεί στον κ. Ευσταθιάδη Λουκά, θα ασκεί ο ίδιος ο Δήμαρχος.

Γ) Η παρούσα να δημοσιευθεί σε μια τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα του νομού και να αναρτηθεί στο πρόγραμμα <<ΔΙΑΥΓΕΙΑ>>, στην ιστοσελίδα του Δήμου και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟ