Δήμος Χαλκηδόνος : Νέο δημοτικό συμβούλιο δια περιφοράς την Τετάρτη

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η
ΑΡ.ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 3/2022
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019, του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄ 55/11-3-2020), της υπ΄αριθμ. 163/33282/29-5-2020 εγκυκλίου ΥΠΕΣ , του ΦΕΚ Β΄/4484/11-10-2020 , του  ΦΕΚ Β΄4681/22-10-2020 και της υπ’αριθμ. 427/77440 /13 Νοεμβρίου 2020 (Α.Δ.Α.:Ψ8Τ646ΜΤΛ6- ΠΓΦ) εγκυκλίου ΥΠΕΣ , σας καλούμε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ που θα γίνει στις
26/1/2022 ημέρα Τετάρτη  και  ώρα  από 10:00π.μ. έως και 13:00μ.μ.,
σύμφωνα με τις εκδοθείσες υγειονομικές διατάξεις , με  θέματα ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
  1. Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου (1η –ΠΟΕ) Ο.Ε. 2022 .
  2. Χορήγηση άδειας εισόδου-εξόδου οχημάτων στο υπ’ αριθ. 2510 αγροτεμάχιο Κουφαλίων.