Δήμος Χαλκηδόνος : Κανονισμός λειτουργίας Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 τοι) Ν.3852/201Ο, όπως αντικαταστάθηκαν από τοάρθρο 78 του Ν.4555/2018σε όλους τους δήμους με πληθυσμό μεγαλύτερο από πέντε χιλιάδες (5.000) κατοίκους συγκροτείται, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης.Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης είναι όργανο με συμβουλευτικέςαρμοδιότητες και αποτελείται από εκπροσώπους των φορέων της τοπικής κοινωνίας,όπως:α) των τοπικών εμπορικών και επαγγελματικών συλλόγων και οργανώσεωνβ) των επιστημονικών συλλόγων και φορέωνγ) των τοπικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτώνδ) των εργαζομένων στο δήμο και τα νομικά του πρόσωπαε) των ενώσεων και συλλόγων γονέων στ) των αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων και φορέωνζ) των εθελοντικών οργανώσεων και κινήσεων πολιτώνη) άλλων οργανώσεων και φορέων της κοινωνίας των πολιτώνθ) εκπρόσωποιτων τοπικών συμβουλίων νέων καιι) δημότες.

Οι αρμοδιότητες της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης είναι οι εξής:α) Γνωμοδοτεί στο δημοτικό συμβούλιο σχετικά με τα αναπτυξιακά προγράμματα και τα προγράμματα δράσης του δήμου, το επιχειρησιακό πρόγραμμα καιτο τεχνικό πρόγραμμα του δήμου.β) Γνωμοδοτεί για θέματα γενικότερου τοπικού ενδιαφέροντος, που παραπέμπονται σε αυτή από το δημοτικό συμβούλιο ή τον δήμαρχο.

γ) Εξετάζει τα τοπικά προβλήματα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες του δήμου και διατυπώνει γνώμηγια την επίλυση των προβλημάτων και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών.δ) Μπορεί να διατυπώνει παρατηρήσεις επί του περιεχομένου των κανονιστικού χαρακτήρα αποφάσεων οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 79 του Κ.Δ.Κ..Η διατύπωση γνώμης από τη δημοτική επιτροπή διαβούλευσης δεν αποκλείει την παράλληλη ηλεκτρονική διαβούλευση με τους πολίτες, μέσω διαδικτύου. Οι προτάσεις της ηλεκτρονικής διαβούλευσης συγκεντρώνονται και συστηματοποιούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου και παρουσιάζονται από τον πρόεδρο της δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης κατά την αντίστοιχη συνεδρίασή της.ε) Μπορεί να εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο τη διεξαγωγή δημοτικού δημοψηφίσματος.στ) Διατυπώνει απλή γνώμη επί του προσχεδίου του προϋπολογισμού, σύμφωνα με την παρ. 5του άρθρου 77 του ν. 4172/2013 (ΑΙ 167). (παρ.2 άρθρο 76 Ν.3852/1Ο, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 78 του Ν.4555/Ι8)Ο συνολικός αριθμός των μελών της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, πλην της περίπτωσης ιι και συμπεριλαμβανομένου του προέδρου, μπορεί να είναι από είκοσι πέντε (25) έως πενήντα (50) μέλη

.Στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης συμμετέχουν και δημότες, σε αριθμό ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του αριθμού των μελών εκπροσώπων φορέων των περιπτώσεων α’ έως θ’, οι οποίοι ορίζονται μετά από κλήρωση, μεταξύ των εγγεγραμμένων σε ειδικό κατάλογο που τηρείται στο δήμο και στον οποίο μπορεί να εγγράφεται κάθε δημότης που είναι εγγεγραμμένος στους εκλογικούς καταλόγους του δήμου. (παρ.1 άρθρο 76 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 78 του Ν.4555/18)Η διάρκεια της θητείας της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης ακολουθεί τη θητεία των Δημοτικών Αρχών(παρ.1 άρθρο 76 Ν.3852/1Ο,όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 78 του Ν.4555/18).

Για τη συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, καλούνται φορείς, σύλλογοι, οργανώσεις του Δήμου Χαλκηδόνος να εκφράσουν εγγράφως τη βούληση συμμετοχής τους, προτείνοντας έναν τακτικό και έναν αναπληρωματικό εκπρόσωπό τους, καθώς και δημότες που επιθυμούν να συμμετέχουν στο θεσμό, να καταθέσουν εγγράφως αίτηση, μέχρι την 22ηΝοεμβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή,είτε στην έδρα του Δήμου στα Κουφάλια, είτε στα γραφεία των Δημοτικών Ενοτήτων Χαλκηδόνας (2390330205-210) και Αγίου Αθανασίου (2313300153-154). Η συμμετοχή στην Επιτροπή είναι εθελοντική και άμισθη.