Δήμος Χαλκηδόνος : Διαγωνισμός – “Αποκομιδή απορριμμάτων ” για τρία (3) έτη

Διαγωνισμός: “Αποκομιδή απορριμμάτων και μεταφορά τους στο ΧΥΤΑ Μαυροράχης για τρία (3) έτη”

ΕΔΩ :

01. Μελέτη 76-2019

02. ΕΕ 2019-OJS243-597492-el

03. Προκήρυξη_517-18675_19-12-2019

04. Διακήρυξη 18676_19-12-2019

05. espd-request-final

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ