Δήμος Χαλκηδόνος : Δημοτικό συμβούλιο με θέμα τήν έγκριση του προϋπολογισμού 2022

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΑΡ. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 23/2021

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019, του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄ 55/11-3-2020), της υπ΄αριθμ. 163/33282/29-5-2020 εγκυκλίου ΥΠΕΣ , του ΦΕΚ Β΄/4484/11-10-2020, του ΦΕΚ Β΄4681/22-10-2020 και της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 80189/12.12.2020 (ΦΕΚ 5486/12.12.2020 τεύχος Β΄), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα, σας καλούμε σε ειδική τακτική –μεικτή- συνεδρίαση κεκλεισμένων των θυρών, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου (στον 1ο όροφο του κτιρίου του ΚΑΠΗ Κουφαλίων) στις 29/12/2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00΄,σύμφωνα με τις εκδοθείσες υγειονομικές διατάξεις, με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:
  1. Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Χαλκηδόνος, οικονομικού έτους 2022.
Εισηγήτρια
Κα.Κωστοπούλου Μαρία– Αντιδήμαρχος Οικονομικών
Επίσης καλούνται, η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών κα Ματσίγκου Χρυσούλα και η Προϊσταμένη του Τμήματος Προϋπολογισμού και Προμηθειών κα Ισμαηλίδου Πετρούλα.
Η συνεδρίαση θα μεταδίδεται ζωντανά μέσω της ιστοσελίδας :

https://diavlos.grnet.gr/epresence-conference-10840