Δήμος ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ : Την ερχόμενη Τετάρτη δημοτικό συμβούλιο

Την ερχόμενη Τετάρτη 22 / 2 / 2023 στις  18:00 θα πραγματοποιηθεί δημοτικό συμβούλιο Χαλκηδόνος με 18 θέματα ημερήσιας διάταξης :

Η  Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΑΡ.ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 4/2023

Σας καλούμε σε τακτική μεικτή συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (στον 1ο όροφο του κτιρίου του ΚΑΠΗ Κουφαλίων), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019,που θα γίνει στις
22/02/2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 1. Καθορισμός ειδικοτήτων στα πλαίσια του προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού ΙΔΟΧ για το έτος 2023 με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους.
 2. Καθορισμός προσόντων πρόσληψης στο πλαίσιο έγκρισης προσλήψεων τακτικού προσωπικού έτους 2023.
 3. Λήψη απόφασης για την έγκριση του  1ου συγκριτικού πίνακα του υποέργου  5 :  «Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την κατασκευή έργων συλλογής, μεταφοράς και επεξεργασίας λυμάτων Δ.Κ. Χαλκηδόνας και Αδένδρου Δήμου Χαλκηδόνος»   της πράξης με MIS 5003925.
 1. Διαγραφή οφειλής από τον αρ.4081 χρηματικό κατάλογο του δήμου μας
 2. Λήψη απόφασης για την χορήγηση έγκρισης εισόδου-εξόδου οχημάτων στο υπ’ αριθ. 1740 αγροτεμάχιο της Συμπληρωματικής Διανομής 1964 αγροκτήματος Αγχιάλου.
 1. Λήψη απόφασης για την χορήγηση έγκρισης εισόδου-εξόδου οχημάτων στο υπ’ αριθ. 1345 αγροτεμάχιο της Οριστικής Διανομής 1935 αγροκτήματος Νέας Μεσημβρίας.
 1. Λήψη απόφασης περί μακροχρόνιας εκμίσθωσης του υπ’ αριθ. 836 Δημοτικού αγροτεμάχιου, έκτασης 15.500τ.μ., στην κοινότητα Προχώματος.
 1. Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμήθειας καυσίμων ετών 2023-2026 σύμφωνα με το άρθρο 221 του ν.4412/2016.
 1. Ενεργοποίηση του δικαιώματος προαίρεσης της υπ’ αριθ. 6873/03-06-2020 σύμβασης αποκομιδής απορριμμάτων και μεταφορά τους στο ΧΥΤΑ Μαυροράχης.
 1. Συμμετοχή του Δήμου Χαλκηδόνος, ως νέο Τακτικό Μέλος στο Δίκτυο Ελληνικών Πόλεων για την Ανάπτυξη.
 1. Έγκριση – Αποδοχή, τροποποιημένου Τεχνικού Δελτίου Απόφασης Ένταξης και Απόφασης Υλοποίησης, με Ίδια Μέσα της πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Χαλκηδόνος» στα πλαίσια του Ε.Π «Κεντρική Μακεδονία» – Άξονας Προτεραιότητας 9Β:«Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας – ΕΚΤ», πρόσκληση με κωδικό 028.9iv και τίτλο «Κέντρα Κοινότητας», λόγω αλλαγής δικαιούχου.
 1. Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου περί της πορείας υλοποίησης του εγκεκριμένου ΠΕΣΔΑ Κεντρικής Μακεδονίας (Απόφαση 220/2016 Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 242 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133 Α΄/19-7-2018).
 1. Έγκριση 1ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2023.
 1. Υποβολή προς έγκριση 1ου ΑΠΕ του υποέργου 4 «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Κ. ΑΔΕΝΔΡΟΥ» της πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5003925.
 1. Έγκριση λογαριασμών εκκαθάρισης της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία «ΔΗΚΕΧ» και απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.
 1. Συγκρότηση Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών έτους 2023.
 1. Πρόταση για μετονομασία του Δημοτικού Σχολείου Μικρού Μοναστηρίου, σε «Δημοτικό Σχολείο Μικρού Μοναστηρίου – Δασκάλας Ηλέκτρας Δράκου».
 1. Έγκριση κατάρτισης σχεδίου 1ης αναμόρφωσης – σύμφωνα με το άρθρο 5 της υπ’ αριθ. 49039/26-7-2022 ΚΥΑ ΥΠ.ΟΙΚ-ΥΠΕΣ.
Η συνεδρίαση θα μεταδίδεται ζωντανά μέσω ιστοσελίδας:

https://diavlos.grnet.gr/epresence-conference-13899