Δήμος ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ : Συνεδρίαση οικονομικής επιτροπής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ Ο.Ε.

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 2 5 ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2020 Ο.Ε.
ΠΡΟΣ
 Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
 Τον Δ.Σ. κ. Μαρκίδη Π. Επικεφαλή της Παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ» (παρ.3 του άρθρου 2
του Ν.4623/19)
Καλείστε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Ο.Ε. , στις 09-09-2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.30 π.μ., που
θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, κεκλεισμένων των θυρών, λόγω των
κατεπειγόντων μέτρων που έχουν ληφθεί για την αποφυγή της διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19
και σύμφωνα με τις εκδοθείσες υγειονομικές διατάξεις και ειδικότερα:
1. Το άρθρο 75, Ν. 3852/10
2. Τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018
και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019,
3. Τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄ 55/11-3-2020)
4. Της υπ΄αριθμ. 163/33282/29-5-2020 εγκυκλίου ΥΠΕΣ,
5. Το άρθρο 12 της κοινής υπουργικής απόφασης αριθ. Δ1α/ ΓΠ. οικ. 30612/16-05-2020 (Β’ 1869)
6. Την παρ. 3 του άρθρου14 της κοινής υπουργικής απόφασης αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 32009/23-05-2020 (Β’ 1988)
7. Την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.53080/28.08.2020 (ΦΕΚ 3611/29.08.2020 τεύχος Β’),
με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Προέλεγχος οικονομικών καταστάσεων, σύνταξη έκθεσης Απολογισμού, Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων
χρήσης, Οικονομικού έτους 2019 του Δήμου Χαλκηδόνος.
2. Έγκριση Πρακτικών Σταδίου 1 “ Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά” & Σταδίου 2
(Οικονομική Προσφορά) του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ « Μίσθωση μηχανημάτων για
εργασίες του Δήμου Χαλκηδόνος καθώς και για τους εκχιονισμούς κατά την χειμερινή περίοδο
2020-2021», Εκτιμώμενης αξίας 247.975,20 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. (Συστημικός Αριθμός
Διαγωνισμού ΕΣΗΔΗΣ: 92101).
3. Χρονική παράταση της 6990/05-06-2020/20SYMV006827236 2020-06-05 σύμβαση υπηρεσίας εκτέλεσης
της διαδικασίας για την αλλαγή χρήσης του φορτηγού οχήματος τύπου UNIMOG KHH 7177 για τις ανάγκες
του Δήμου Χαλκηδόνος.
4. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας
τεσσάρων (4) μηνών, για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης του κορονοϊού COVID –
19 και τις ανάγκες περιορισμού της διάδοσής του.
5. Έγκριση πρακτικών 1ης επαναληπτικής δημοπρασίας για την εκ νέου εκμίσθωση κατόπιν τροποποίησης
των όρων, Ισόγειου Κτηρίου του Δημοτικού Πάρκου – Αναψυκτηρίου με συνοδά κτίσματα εντός του αριθμ.
575 οικοπέδου του Ο.Τ. 107 στη Δ. Κ. Γέφυρας.
6. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου : “Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης και
αγωγών μεταφοράς ακαθάρτων Δ.Κ. Νέας Μεσημβρίας και Βαθυλάκκου του Δήμου Χαλκηδόνος” (Αρ.
Μελ. 24 / 2014).

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ_ 25-2020-ΟΕ