Δήμος ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ : Πρόληψη 14 ατόμων (μουσικοί) στο δήμο Χαλκηδόνος

Εκκρίθηκε για τον δήμο Χαλκηδόνος η απασχόληση 14 ατόμων με σχέση εργασία ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έναντι αντιτίμου

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

υπ’αριθμ. ΣΟΧ3/2019 για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου με αντίτιμο σύμφωνα με τη διαδικασία του ΠΔ 524/80 (ΦΕΚ134/Α/17-07-1980) Ο Δήμαρχος Χαλκηδόνος Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις του Π.Δ.524/1980 και του ΠΔ 523/1980 καθώς και τις τροποποιήσεις όπως ισχύουν μέχρι σήμερα.

2.Τιςδιατάξειςτηςπαρ2τουάρθρου14τουν.2190/94όπωςτροποποιήθηκεκαιισχύειμετοάρθρο1τουν.3812/2009,σύμφωναμετιςοποίεςδενυπάγονταιστιςδιατάξειςτωνκεφαλαίωνΑ ́Β ́καιΓτουν.2190/94«Οιλογοτέχνες,καλλιτέχνεςκαιδημοσιογράφοιγιααπασχολήσειςπουπροσιδιάζουνστηνιδιότητατους».

3.ΤιςδιατάξειςτουΒ.Δ.16/1966περίιδρύσεωςιδιωτικώνμουσικώνΙδρυμάτων,όπωςισχύει.

4.Tιςδιατάξειςτουάρθρου168καιτηςπαρ.5τουάρθρου223τουν.3584/2007(ΦΕΚ143τ.Α’/28-6-2007).

5.Τομεαριθμ.πρωτ.30390/19-07-2010έγγραφοτουΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δμεθέμα:«Πρόσληψηκαλλιτεχνικούπροσωπικού»καιτοσχετικόΔΙΠΠ/Φ.1.9/539/11506/31.05.2010έγγραφοτουΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.ΔσύμφωναμετοοποίοεξακολουθούνναισχύουνοιδιατάξειςτουΠΔ524/80γιαπροσωπικόπουεξαιρείταιτωνρυθμίσεωντουν.3812/09(πχκαλλιτεχνικόπροσωπικό).

6.ΤιςδιατάξειςτουΝ.3852/2010«ΝέαΑρχιτεκτονικήτηςΑυτοδιοίκησηςκαιτηςΑποκεντρωμένηςΔιοίκησης-ΠρόγραμμαΚαλλικράτης»(ΦΕΚ87/τ.Α ́/7-6-2010),όπωςέχουντροποποιηθείκαιισχύουν.

7.Τιςδιατάξειςτουάρθρου12παρ.14τουΝ.4071/2012«ΘέματαπροσωπικούΟΤΑ».

8.Τηνυπ ́αριθμ.120/2019απόφασητουΔημοτικούΣυμβουλίουτουΔήμουΧαλκηδόνοςΝ.Θεσσαλονίκηςμεθέμα:«Προγραμματισμόςπροσλήψεωνπροσωπικούιδιωτικούδικαίουορισμένουχρόνουμεκάλυψηδαπάνηςυπότημορφήαντιτίμου,στοΔημοτικόΩδείοΚουφαλίωνγιατηδιδακτικήπερίοδο2019-2020».

9.Τουπ ́αριθμ.44479/06-08-2019έγγραφοτηςΑποκεντρωμένηςΔιοίκησηςΜακεδονίας-Θράκηςμεθέμα:«ΕισηγητικήέκθεσηγιαπρόσληψηπροσωπικούιδιωτικούδικαίουορισμένουχρόνουστοΔήμοΧαλκηδόνoςΝ.Θεσσαλονίκης(μεαντίτιμοήλοιπέςαντικαταβολές)».

10.Τηνυπ ́αριθμ.οικ.65444/18-09-2019(ΑΔΑ:6ΜΖΖ465ΧΘ7-ΠΚΚ)απόφασητουΥπουργούΕσωτερικών,μετηνοποίαεγκρίθηκεγιατοΔήμοΧαλκηδόνοςηαπασχόλησηδεκατεσσάρων(14)ατόμων,μεσχέσηεργασίαςιδιωτικούδικαίουορισμένουχρόνουέναντιαντιτίμου.

11.Το υπ ́αριθμ. 65696/20-09-2019 έγγραφοτουΥπουργείουΕσωτερικώνμεθέμα: «Έγκρισηπρόσληψηςπροσωπικούμεσχέσηεργασίαςιδιωτικούδικαίουορισμένουχρόνου(μεαντίτιμο)».

12.Τοαπό27-08-2019έγγραφοτουΑυτοτελούςΓραφείουΔημοτικούΩδείου.

13.Tηνυπ ́αριθμ.53842/25-09-2019απόφασητουΣυντονιστήΑποκεντρωμένηςΔιοίκησηςΜακεδονίας–Θράκηςμεθέμα“ΣυγκρότησηεπιτροπήςεπιλογήςκαλλιτεχνικούπροσωπικούγιατηλειτουργίατουΔημοτικούΩδείουΚουφαλίωντουΔήμουΧαλκηδόνος,σύμφωναμετοάρθρο4παρ.2τουΠ.Δ524/1980”.

14.ΤονΟργανισμόΕσωτερικήςΥπηρεσίαςτουΔήμουΧαλκηδόνος(ΦΕΚ1506/τ.Β ́/20-06-2013).15.Τηνυπ’αριθμ.9347/04-07-2019βεβαίωσητηςΔιεύθυνσηςΟικονομικώνΥπηρεσιώντουΔήμουΧαλκηδόνοςγιατηνύπαρξητωνσχετικώνπιστώσεων

ΟΛΌΚΛΗΡΗ Η H ΠΡΟΚΉΡΥΞΗ  ΕΔΏ :

https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%9C87%CE%A9%CE%972-7%CE%9B%CE%91?inline=true