Δήμος ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ : Ο Δήμος προκηρύσσει διαγωνισμό για το συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης  

Υπάρχει πολύ δυνατή υποψηφιότητα

από την δημοτική κοινότητα Κουφαλίων

η οποία θα κατατεθεί την τελευταία στιγμή !

ΤΟΥ : ΧΡΗΣΤΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗ

Το πρόσωπο που θα επιλεγεί θα πρέπει να είναι εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας και να μην είναι αιρετός
Η εκλογή θα γίνει σε επόμενη συνεδρίαση του δημοτικοί συμβουλίου και πιθανότατα μέσα στον Ιούνιο
Αιτήσεις υποψήφιων γίνονται δεκτές μέχρι και την ώρα έναρξης της συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου
Σύμφωνα με πληροφορίες υπάρχουν έχουμε ακούσει 4 υποψηφιότητες
Επίσης  μάθαμε ότι θα υπάρχει υποψηφιότητα πολύ δυνατή από την δημοτική κοινότητα Κουφαλίων η οποία θα κατατεθεί την τελευταία στιγμή

 

 

ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ :

ΘΕΜΑ: “ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ”

Σύμφωνα με 1. Το άρθρο 77 του ν. 3852/10, όπως επαναφέρθηκε σε ισχύ με την παρ. 1 και τροποποιήθηκε με τις παρ. 2,3 και 5 του άρθρου 7 του ν.4623/2019 2. Την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. Αριθ1/661/07-01-2020 3. Την υπ΄αριθ. 17/2020/24-02-2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χαλκηδόνος για τον καθορισμό του περιεχομένου της προκήρυξης Προκηρύσσουμε διαγωνισμό για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης Ως Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης επιλέγεται πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας.

Ως Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης δεν μπορεί να επιλεγεί αιρετός Δήμου, περιφέρειας ή βουλευτής. Ως προς το αξίωμα του Συμπαραστάτη του Δημότη ισχύουν τα κωλύματα και τα ασυμβίβαστα που προβλέπονται στο άρθρο 14 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 11 του Ν. 4555/2018. Η θητεία του συμπαραστάτη ακολουθεί τη θητεία των δημοτικών αρχών.
Ο συμπαραστάτης δέχεται ενυπόγραφες καταγγελίες άμεσα θιγόμενων φυσικών ή νομικών προσώπων για κακοδιοίκηση των υπηρεσιών του δήμου, των νομικών του προσώπων και των επιχειρήσεών του και ασκεί διαμεσολάβηση προκειμένου να επιλυθούν τα σχετικά προβλήματα, ενώ είναι υποχρεωμένος να απαντά εγγράφως ή ηλεκτρονικά εντός τριάντα (30) ημερών στους ενδιαφερομένους ως προς τις ενέργειες στις οποίες ο ίδιος προέβη μετά τη λήψη της καταγγελίας τους.
Ο συμπαραστάτης διεκπεραιώνει τις ενώπιων του υποθέσεις, είτε εγγράφως, με αλληλογραφία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου και των νομικών του προσώπων, είτε προφορικά ενημερώνοντας και στις δυο περιπτώσεις πλήρως τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή επιχείρηση ως προς τις ενέργειες στις οποίες ο ίδιος προέβη, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της σχετικής αναφοράς-καταγγελίας. Βασική υποχρέωση του Συμπαραστάτη συνιστά η σύνταξη και δημοσίευση ετήσιων απολογιστικών εκθέσεων τις οποίες οφείλει να παρουσιάσει σε ειδική δημόσια συνεδρίαση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Υ.Π.Ο. Ταχ. Δ/νση: Εθν. Αντίστασης 36 Ταχ. Κωδ.: 571 00, Κουφάλια Πληροφορίες: Οικονόμου Σ. Τηλέφωνο: 23913 301 153 -141 Fax: 23913 301130 e-mail: sofia.oikonomoy@n3.syzefxis.gov.gr s.karofillidou@n3.syzefxis.gov.gr

Κουφάλια, 4 Ιουνίου 2020 Αρ. Πρωτ.: 6963 Αρ. Απόφ.: 145 του δημοτικού Συμβουλίου οι οποίες δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του δήμου εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή τους. Η υποβολή καταγγελίας ή αναφοράς στο Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης δεν αναιρεί τη σχετική αρμοδιότητα του Συνηγόρου του Πολίτη ως ανεξάρτητης αρχής, ούτε τις αρμοδιότητες άλλων ελεγκτικών οργάνων και αρχών, καθώς και του Ελεγκτή Νομιμότητας. Υποψηφιότητες υποβάλλονται με γραπτή δήλωση που κατατίθεται στο Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων Δήμου Χαλκηδόνος, υπόψη του Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου Χαλκηδόνος, αυτοπροσώπως ή δια πληρεξουσίου δικηγόρου, από την ημερομηνία ανάρτησης της προκήρυξης στην ιστοσελίδα του Δήμου Χαλκηδόνος και για δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες. Επίσης, μπορούν να υποβληθούν στο Προεδρείο του Δημοτικού συμβουλίου αυτοπροσώπως ή δια πληρεξούσιου δικηγόρου στην καθοριζομένη συνεδρίαση εκλογής του Συμπαραστάτη.

Η εκλογή θα γίνει σε επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα δημοσιευθεί έγκαιρα, πέντε (5) ημέρες πριν τη συνεδρίαση, στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου και στην οποία θα αναγράφεται η ημερομηνία και η ώρα συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Η δήλωση πρέπει να συνοδεύεται από βιογραφικό σημείωμα που θα περιλαμβάνει πλήρη στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο, διεύθυνση, email) και από υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 όπου θα αναφέρεται ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του υποψηφίου τα κωλύματα και τα ασυμβίβαστα που προβλέπονται στο άρθρο 14 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 11 του Ν. 4555/2018. Με την κατάθεση της σχετικής αίτησης ο υποψήφιος αποδέχεται ανεπιφύλακτα την κοινοποίηση των παραπάνω εγγράφων (δήλωση υποψηφιότητας, βιογραφικό, υπεύθυνη δήλωση) στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Χαλκηδόνος.
Οι αιτήσεις των υποψηφίων θα γίνονται δεκτές από τις 4/6/2020 έως και τις 18/6/2020, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 09:00 έως 14:00, στο ισόγειο του Δημοτικού Καταστήματος στα Κουφάλια, στο Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων Δήμου Χαλκηδόνος. Την τελευταία ημέρα (18/6/2020) υπάρχει η δυνατότητα κατάθεσης υποψηφιότητας, έως και την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Πληροφορίες παρέχονται καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00 έως 14:00, από το Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων Δήμου Χαλκηδόνος στο τηλέφωνο: 2391330153. Η παρούσα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Χαλκηδόνος και στο Πρόγραμμα Διαύγεια.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ