Δήμος ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ : Αύριο επείγον… δημοτικό συμβούλιο για αποπληρωμή εταιρείας !

Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 20-2020-

 

Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019, του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α ́ 55/11-3-2020) και της υπ ́αριθμ. 163/33282/29-5-2020 εγκυκλίου ΥΠΕΣ,σας καλούμε σε ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίασηΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

που θα γίνει στις 21/9/2020ημέρα Δευτέρακαι ώρα από 11:00π.μ,έως και 12:00π.μ.,σύμφωναμε τις εκδοθείσες υγειονομικές διατάξεις και ειδικότερα το άρθρο 12 της κοινής υπουργικής απόφασης αριθ. Δ1α/ ΓΠ.οικ. 30612/16-05-2020 (Β’ 1869) και τηνπαρ. 3 του άρθρου14 της κοινής υπουργικής απόφασηςαριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 32009/23-05-2020 (Β’ 1988),

με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης το παρακάτω:ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ1.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής υπηρεσιών.

Η συνεδρίαση κρίνεται επείγουσα διότι πρέπει να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες για την έγκυρη αποπληρωμή της εταιρείας