Δήμος ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ : Συνεδρίαση οικονομικής επιτροπής

Συνεδρίαση στις 4-6-2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.30 π.μ. στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στην οικονομική επιτροπή Χαλκηδόνος
ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ
1. Έκθεση εσόδων – εξόδων Α’ τριμήνου 2020 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού έτους 2020 Δήμου Χαλκηδόνος
2. Έγκριση Πρακτικού «για την κατακύρωση του προσωρινού Αναδόχου», όπως αυτό συντάχθηκε από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού, για την ανάθεση κατασκευής του έργου με τίτλο: «Εργασίες αγροτικής οδοποιίας Δήμου Χαλκηδόνος», προϋπολογισμού 200.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%)
3. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Κατασκευή θέσεων για τους κάδους απορριμμάτων» (A.M.136/2017) προϋπολογισμού 46.000,00€ (με Φ.Π.Α 24%)
4. Συγκρότηση επιτροπής για τη παραλαβή παροχής υπηρεσιών του έργου «Αποκομιδή απορριμμάτων δήμου Χαλκηδόνος και μεταφορά τους στο ΧΥΤΑ Μαυροράχης για τρία (3) έτη (2020-2023)»
5. Έγκριση ενιαίου πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του έργου: «προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος τηλεμετρίας και ελέγχου διαρροών δικτύου ύδρευσης δημοτικών ενοτήτων Κουφαλίων και Αγίου Αθανασίου».
6. Έγκριση πρακτικού επιτροπής περί ματαίωσης διαδικασίας προσφυγής σε διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2 εδαφ. γ του Ν. 4412/2016 και το άρθρο 10 παρ. 3α και 3β της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγουσα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορονοϊού COVID- 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (ΦΕΚ 55/ Α΄/11-3-2020) για την ανάθεση της παροχής των υπηρεσιών «Αποκομιδή απορριμμάτων του Δήμου Χαλκηδόνος και μεταφορά τους στο ΧΥΤΑ Μαυροράχης για (3) τρεις μήνες».