Δήμος Λαγκαδά : Σύσταση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας Δήμου Λαγκαδά.

Με ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαγκαδά, συγκροτήθηκε σε σώμα η Δημοτική Επιτροπή Ισότητας η σύνθεση της οποίας έχει ως εξής:
• Κοτσώνη Ελισσάβετ, Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Τουρισμού, Πρόεδρος
• Μπέφα Σοφία, Δημοτική Σύμβουλος των λοιπών παρατάξεων, Μέλος
• Λιάντζη Γεωργία, υπάλληλος της Υπηρεσιακής Μονάδας Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των Φύλων του Δήμου, Μέλος
• Ψουρούκα Αναστασία, εκπρόσωπος της Ένωσης Γονέων του Δήμου, Μέλος
• Γκούντα Χριστίνα, εκπρόσωπος τοπικού επαγγελματικού Συλλόγου, Μέλος
•Μπρόζου Λεμονιά, εκπρόσωπος τοπικού γυναικείου συλλόγου (Γυναικείος Αγροτικός Σύλλογος «Η Κυψέλη»), Μέλος
• Ουζούνη Παυλίνα, δημότισσα, Μέλος
• Ιωαννίδης Πασχάλης, δημότης, Μέλος
Αναπληρωματικά Μέλη: Λιάμου Ευδοκία, Τελίδου Σοφία και Κυριαζίδου Δέσποινα.
Η Δημοτική Επιτροπή Ισότητας, αποτελεί συμβουλευτικό, ως προς το Δημοτικό Συμβούλιο όργανο.
🎯Σε συνεργασία με την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, συμμετέχει και υποστηρίζει την ένταξη της ισότητας των φύλων στις πολιτικές του Δήμου, εισηγείται και συμμετέχει στην εκπόνηση σχεδίων δράσης για την ισότητα των φύλων σε τοπικό επίπεδο.
🎯Διατυπώνει, επίσης, προτάσεις και εισηγείται προς τα αρμόδια όργανα του Δήμου, τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων σε όλους του τομείς της οικονομικής, πολιτικής και κοινωνικής ζωής.
🎯 Συνεργάζεται με την Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας των Φύλων, τις αρμόδιες κατά περίπτωση, υπηρεσιακές μονάδες του Δήμου και με δομές και συλλογικότητες που δραστηριοποιούνται στο πεδίο της προώθηση θεμάτων ισότητας των φύλων και δικαιωμάτων των γυναικών σε τοπικό επίπεδο.
🎯Συνεργάζεται με τις δομές του Δικτύου της ΓΓΟΠΙΦ για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών, καθώς και με φορείς της κοινωνίας των πολιτών.
Η θητεία της Επιτροπής Ισότητας ακολουθεί τη θητεία της Δημοτικής Αρχής