Δήμος Λαγκαδά :  Πρόσκληση για επιδοτούμενη κατάρτιση- πιστοποίηση

Η Ομοσπονδία Σωματείων Εργαζομένων Γεωργικών Οργανώσεων Ελλάδος, (ΟΣΕΓΟ) δικαιούχος και φορέας υλοποίησης της Πράξης: «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020»
ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ: ➢
Τους εργαζόμενους σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα (ανεξαρτήτως κλάδου ή τομέα απασχόλησης) να υποβάλλουν ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ στις δράσεις κατάρτισης και πιστοποίησης της παραπάνω πράξης του Β’ Κύκλου, και ειδικότερα στα κάτωθι εκπαιδευτικά προγράμματα:
• Προώθηση Εξαγωγών Και Εξαγωγικό Μάρκετινγκ Αγροδιατροφικών Προϊόντων
• Συμμόρφωση με πρότυπα συστήματα τυποποίησης Αγροδιατροφικών Προϊόντων