Δήμος Λαγκαδά : Δημοτικό συμβούλιο με 18 θέματα ημερησίας διάταξης

Καλούνται οι δημοτικοί σύμβουλοι Λαγκαδά να προσέλθουν στην 39η δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαγκαδά, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 23η του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:30 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                1.Έγκριση ένταξης του Δήμου Λαγκαδά στο Σύμφωνο Δημάρχων για την εφαρμογή βιώσιμων τοπικών ενεργειακών πολιτικών.

2.Έγκριση υποβολής αιτήματος ένταξης στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ του Άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των Δήμων» με τίτλο ‘‘Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων για τη δημιουργία και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των δήμων της χώρας’’».

3.Πολεοδόμηση εντός οικισμού Βερτίσκου, Δ.Ε. Βερτίσκου.

4.Έγκριση μελετών για την υλοποίηση των εργασιών «Καθαρισμός ρεμάτων στις επτά (7) Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Λαγκαδά».

5.Καθορισμός τρόπου εκμετάλλευσης δημοτικού ακινήτου (αγροτεμάχιο) της Κοινότητας Κολχικού, Δ.Ε. Λαγκαδά του Δήμου Λαγκαδά.

6.Κατανομή ποσού

7.Κατανομή ποσού στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου από το Ειδικό Τέλος Σχολείων Δ.Ε.Η., κατόπιν εισήγησης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.

8.Διαγραφή τελών και δικαιωμάτων από χρηματικούς καταλόγους του Δήμου.

9.Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών εκμίσθωσης και εκποίησης ακινήτων, έτους 2020.

10.Συγκρότηση Επιτροπής ελέγχου αυθαίρετης χρήσης κοινοχρήστων χώρων, πεζοδρομίων, πλατειών, διαφημιστικών πινακίδων, έτους 2020.

11.Συγκρότηση Επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών, έτους 2020.

12.Ορισμός μελών της εκτιμητικής Επιτροπής των άρθρων 7 και 9 του Π.Δ. 270/1981, για το έτος 2020.

13.Καθορισμός τέλους καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού, για το έτος 2020.

14.Καθορισμός φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων, για το έτος 2020.

15.Καθορισμός συντελεστή Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.), έτους 2020.

16.Χρονική παράταση των 1ου και 3ου παραδοτέων της αριθμ. πρωτ. 33526/28-12-2018 Σύμβασης με τίτλο «Υποστήριξη στη σχεδίαση και υλοποίηση των δράσεων του έργου <<IncreaseInnovateBusinessinSea, Environment & AgricultureandIT>> και ακρωνύμιο «IBiSEAit» του Δήμου Λαγκαδά, στο πλαίσιο του Διασυνοριακού Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας, <<INTERREGV-AΕλλάδα-ΠΓΔΜ 2014-2020».

17.Παραχώρηση στην Υπηρεσία Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης – Αθλητισμού – Παιδείας (Υ.Κ.Π.Α.Α.Π.) Δήμου Λαγκαδά για χρήση των οχημάτων με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 4775, ΚΗΙ 4693, ΚΗΙ 4691, ΚΗΙ 4714 και ΚΗΙ 4689 για την κάλυψη των αναγκών του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι».

18.Αντικατάσταση τακτικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Λαγκαδά (ΔΗ.Κ.Ε.Λ.), λόγω παραίτησης.