Δήμος ΘΕΡΜΗΣ : Προσλήψεις 6 ατόμων στο Δήμο Θέρμης

Ο Δήμος Θέρμης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών με κάλυψη δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους.
Κατηγορίες  

– ΔΕ Ηλεκτρολόγων (Αρχιτεχνίτη Εναερίτη)
– ΔΕ Τεχνιτών Οικοδόμων
– ΔΕ Ηλεκτροσυγκολλητών Σιδεράδων
– ΔΕ Οδηγών (Γ΄ κατηγορίας, με ΠΕΙ και κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)
– ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου (Γκρέϊντερ)
– ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου (Οδοστρωτήρα)
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Θέρμης, Δημοκρατίας 1, ΤΚ 57001 Θέρμη, απευθύνοντας την στο Τμήμα Προσωπικού υπόψη κ. Βασιλικής Καραμούτσιου και κ. Άγγελου Καρλοβασίτη (τηλ. επικοινωνίας: 2313 300747, 2313 300743).Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Θέρμης, Δημοκρατίας 1, ΤΚ 57001 Θέρμη, απευθύνοντας την στο Τμήμα Προσωπικού υπόψη κ. Βασιλικής Καραμούτσιου και κ. Άγγελου Καρλοβασίτη (τηλ. επικοινωνίας: 2313 300747, 2313 300743).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Κάθε υποψήφιος δύναται να δηλώσει στην αίτησή του πέραν του ενός κωδικού Θέσης, εφόσον διαθέτει τα απαιτούμενα προσόντα.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Θέρμης, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία ή μη εργάσιμη), τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

 
Έναρξη υποβολής από 12 Μαρτίου έως και 23 Μαρτίου 2020.