Δήμος Θερμαϊκού : Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή – Τα θέματα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

τα θεματα :

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Θερμαϊκού, θα πραγματοποιηθεί την 17η Μαρτίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30΄ στο Γραφείο Δημάρχου, στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Θερμαϊκού, με θέματα ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΑ ΕΞΗΣ:
ΘΕΜΑ 1ο : Έγκριση της σύναψης και της ανάθεσης δημόσιας σύμβασης για υπηρεσίες με τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΚΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ», σύμφωνα με την με αριθμό 2/2020 Μελέτη της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης της.
ΘΕΜΑ 2ο : 1η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2020.
ΘΕΜΑ 3ο : Αντικατάσταση μέλους της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων (αρθ. 221 Ν.4412/2016) έτους 2020 που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. 447/2019 Α.Ο.Ε.
ΘΕΜΑ 4ο : Αντικατάσταση μέλους της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων (αρθ. 221 Ν.4412/2016) έτους 2020 που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. 446/2019 Α.Ο.Ε.
ΘΕΜΑ 5ο, 6ο : Διαγραφή χρεών που αφορούν τέλη.
ΘΕΜΑ 7ο, 8ο, 9ο : Ανάθεση γνωμοδότησης σε δικηγόρο .