Δήμος ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ : Συνεδρίαση οικονομικής επιτροπής την 09η Ιουνίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00

Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Θερμαϊκού, την 09η Ιουνίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00΄ στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, επί της οδού Λογοθέτου 1, στους Νέους Επιβάτες του Δήμου Θερμαϊκού, με θέματα ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ :
ΘΕΜΑ 1ο : Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 129/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί «Εξέταση αίτησης οικονομικής ενίσχυσης της Δ.Ε.Υ.Α.Θ., σύμφωνα με την Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 75/30.03.2020 τεύχος Α΄ άρθρο 43 παρ. 5α.)»
ΘΕΜΑ 2ο : Εξέταση αίτησης για οικονομική ενίσχυση κατοίκου το Δήμου Θερμαϊκού και εξειδίκευση της πίστωσης.
ΘΕΜΑ 3ο : Εξέταση αίτησης για οικονομική ενίσχυση κατοίκου το Δήμου Θερμαϊκού και εξειδίκευση της πίστωσης
ΘΕΜΑ 4ο : Έγκριση όρων συνοπτικού διαγωνισμού για «Προμήθεια επίπλων για τις ανάγκες εξοπλισμού των γραφείων του Δήμου Θερμαϊκού»
ΘΕΜΑ 5ο : Αποδοχή γνωμοδότησης Δικηγόρου.
ΘΕΜΑ 6ο : Αποδοχή γνωμοδότησης Δικηγόρου.
ΘΕΜΑ 7ο : Εξέταση αίτησης εξώδικου ή μη συμβιβασμού με τoν κ. ΜΠΟΥΡΜΠΟΥΛΗ ΙΩΑΝΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, για καταβολή αποζημίωσης λόγω πρόκλησης ζημιών στο Ι.Χ. όχημά της εξαιτίας φθοράς του οδοστρώματος, και ανάθεση της υπόθεσης σε πληρεξούσιο δικηγόρο για γνωμοδότηση.
ΘΕΜΑ 8ο : Αντικατάσταση εγγυητή σε συμφωνητικό παράτασης εκμίσθωσης.
ΘΕΜΑ 9ο : Έγκριση των όρων της διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΛΗΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΘΡΑΥΣΤΟ ΥΛΙΚΟ, ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ, ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑ)», σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 12/2020 Μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος, Τμήμα Μελετών & Επίβλεψης Τεχνικών Έργων.
ΘΕΜΑ 10ο : Επιβολή τέλους διαμονής παρεπιδημούντων για το έτος 2021.
ΘΕΜΑ 11ο : Επιβολή του τέλους ακαθάριστων εσόδων καταστημάτων για το 2021.
ΘΕΜΑ 12ο : Παράταση της διάρκειας της υπ’ αριθ. Πρωτ. 7061/10.04.2019 Σύμβασης.
ΘΕΜΑ 13ο : Ανάθεση σε δικηγόρο της παράστασης στο B’ Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης.
ΘΕΜΑ 14ο : Ανάθεση σε δικηγόρο της παράστασης και της κατάθεσης υπομνήματος.
ΘΕΜΑ 15ο : Ανάθεση σε δικηγόρο της παράστασης και της κατάθεσης υπομνήματος.
ΘΕΜΑ 16ο : Ανάθεση σε δικηγόρο της παράστασης και της κατάθεσης υπομνήματος.
ΘΕΜΑ 17ο : Ανάθεση σε δικηγόρο της παράστασης και της κατάθεσης υπομνήματος.
ΘΕΜΑ 18ο : Αποδοχή γνωμοδότησης.
ΘΕΜΑ 19ο : Αποδοχή γνωμοδότησης.
ΘΕΜΑ 20ο : Αποδοχή γνωμοδότησης.
ΘΕΜΑ 21ο : Ανάθεση σε δικηγόρο της συντάξεως γνωμοδότησης.
ΘΕΜΑ 22ο : Εξέταση αίτησης εξώδικου ή μη συμβιβασμού με τoν κ. ΚΑΝΑΡΗ ΣΩΤΗΡΙΟ-ΝΙΚΟΛΑΟ του ΟΥΙΛΙΑΜ, για καταβολή αποζημίωσης λόγω πρόκλησης ζημιών στο Ι.Χ. όχημά του εξαιτίας φθοράς του οδοστρώματος, και την ανάθεση της υπόθεσης σε πληρεξούσιο δικηγόρο.
ΘΕΜΑ 23ο : Εξέταση αίτησης εξώδικου ή μη συμβιβασμού με τoν κ. ΠΑΡΤΑΛΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ, για καταβολή αποζημίωσης λόγω πρόκλησης ζημιών στο Ι.Χ. όχημά του εξαιτίας φθοράς του οδοστρώματος και την ανάθεση της υπόθεσης σε πληρεξούσιο δικηγόρο.
ΘΕΜΑ 24ο : Καθορισμός όρων εκμίσθωσης του υπ’ αριθ. 4 Δημοτικού Καταστήματος εντός του κτηρίου Α της ιχθυαγοράς Ν. Μηχανιώνας, Ο.Τ. Γ151 Δ.Κ. Μηχανιώνας Δήμου Θερμαϊκού»
ΘΕΜΑ 25ο : Καθορισμός όρων εκμίσθωσης του υπ΄ αρ. 5 Δημοτικού Καταστήματος εντός του κτηρίου Α της ιχθυαγοράς Ν. Μηχανιώνας, Ο.Τ. Γ151 Δ.Κ. Μηχανιώνας Δήμου Θερμαϊκού»
ΘΕΜΑ 26ο : Εισήγηση για Αναβάθμιση γραμμής στο Δημαρχείο Θερμαϊκού.
ΘΕΜΑ 27ο : Ανάθεση σε δικαστικό επιμελητή.

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΤΟΥΚΑΣ