Δήμος ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ : Αύριο Τετάρτη δημοτικό συμβούλιο με 18 θέματα ημερήσιας

Tην 1η του μηνός Ιουλίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00΄, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος που βρίσκεται επί της οδού Λογοθέτου 1, στους Νέους Επιβάτες, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΘΕΜΑ 1ο : Γνωμοδότηση για την ίδρυση νέας ενορίας του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου, Νέας Μηχανιώνας.
ΘΕΜΑ 2ο : Γνωμοδότηση για την ίδρυση νέας Ενορίας του Ιερού Ναού Αγίου Αργυρίου Επανομής
ΘΕΜΑ 3ο : Γνωμοδότηση για την ίδρυση νέας Ενορίας του Ιερού Ναού Αγίου Στεφάνου και Αγίων Αναργύρων Νέων Επιβατών.
ΘΕΜΑ 4ο : Εισήγηση για τη συγκρότηση Επιτροπής παρακολούθησης θεμάτων NATURA
ΘΕΜΑ 5ο : Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων (άρθρο 70Α Ν.3852/2010)
ΘΕΜΑ 6ο : Εκμίσθωση των υπ’ αριθ. 6 & 8 Δημοτικών Καταστημάτων εντός του κτηρίου Α της ιχθυαγοράς Ν. Μηχανιώνας, Ο.Τ. Γ151 Κοινότητα Ν. Μηχανιώνας Δήμου Θερμαϊκού».
ΘΕΜΑ 7ο : Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου, απαιτούμενου εξειδικευμένης γνώσης. (αριθ. 186/2020 απόφασης Ο.Ε.)
ΘΕΜΑ 8ο : Παραχώρηση χρήσης του υπ’ αριθ. 1 αναψυκτηρίου στην περιοχή «Ποταμός» Επανομής του Δήμου Θερμαϊκού, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΑΚΤΗ ΡΕΤΖΙΚΑ ΙΚΕ».
ΘΕΜΑ 9ο : Παραχώρηση χρήσης του υπ’ αριθ. 3 αναψυκτηρίου, με εκμισθωτή την εταιρεία «ΤΟΝΕR HELLAS A.E» στην περιοχή «Ποταμός» Επανομής Δήμου Θερμαϊκού, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΚΟΚΟΖΗΣ-ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ-ΤΟΝΕΡ ΕΛΛΑΣ Ε.Ε.» και διακριτικό τίτλο «PROPELA».
ΘΕΜΑ 10ο : Εισήγηση για την έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής.
ΘΕΜΑ 11ο : Έγκριση της υπ’ αριθμ 8/2020 απόφαση της Ε.Π.Ζ που αφορά σε «Εξέταση ενστάσεων επί της υπ’ αριθ. 385/2018 απόφασης Δ.Σ. για την Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. Γ74 του ρυμοτομικού σχεδίου Επανομής».
ΘΕΜΑ 12ο : Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου στη Γενική Συνέλευση της «Ανατολικής Α.Ε.».
ΘΕΜΑ 13ο : Παραχώρηση χρήσης έξι εκ των οκτώ διαδρομών της κολυμβητικής δεξαμενής του ΚΑΠΠΑ 2000 στο ΔΗ.Π.Π,Α.Κ.Υ.Θ. για την υλοποίηση προγραμμάτων άθλησης.
ΘΕΜΑ 14ο : Παράταση προθεσμίας εργασιών του έργου : «Ανέγερση 5ου Δημοτικού Σχολείου Περαίας Δήμου Θερμαϊκού».
ΘΕΜΑ 15ο : Συγκρότηση Επιτροπής για την Προσωρινή & Οριστική Παραλαβή του Έργου «Κατασκευή μεταλλικού στεγάστρου στο Δημοτικό Σχολείο Ν.Επιβατών» (αρ. μελ. 125/ 2017).
ΘΕΜΑ 16ο : Για την προμήθεια με τίτλο : “Προμήθεια και Τοποθέτηση Εξοπλισμού για την αναβάθμιση Παιδικών Χαρών του Δήμου Θερμαϊκού”, που πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 144/2018 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος και για τις έξι (6) Παιδικές Χαρές που με βάση τα προηγούμενα κατασκευάστηκαν από την ανάδοχο εταιρεία “Ludo Playgrounds E.E” στον Δήμο Θερμαϊκού : 1. Στην Ν. Μηχανιώνα εγκρίνεται η αλλαγή του χώρου κατασκευής της παιδικής χαράς στο Ο.Τ Γ149 (νέος χώρος) από το Ο.Τ Γ123 (αρχικά καθορισμένος χώρος στην μελέτη), 2. Για την συγκεκριμένη προμήθεια παραλαμβάνονται τα Όργανα και τα Εξαρτήματα των Οργάνων των έξι (6) Παιδικών Χαρών που κατασκευάστηκαν και 3. Η αποζημίωση της αναδόχου εταιρείας για την προμήθεια που υλοποιήθηκε ανέρχεται στο ποσόν των 249.527,48€, εκ των οποίων τα 201.231,84€ είναι η στην κυριολεξία προμήθεια και υπηρεσία και τα 48.295,64€ είναι ο Φ.Π.Α 24 %.
ΘΕΜΑ 17ο : Έγκριση εκμίσθωσης τμημάτων αιγιαλού – παραλίας του Δήμου Θερμαϊκού με δημοπρασία σύμφωνα με τη διαδικασία Την ΚΥΑ υπ’ αρ. 47458 ΕΞ 2020/(ΦΕΚ 1864/Β/15-05-2020 των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος & Ενέργειας – Εσωτερικών για το τρέχον έτος».
ΘΕΜΑ 18ο : Έγκριση την υπ’ αριθ. 12/2020 απόφασης του Δ.Σ. του ΔΗΠΠΑΚΥΘ με θέμα «Εγγραφές νηπίων στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς του ΔΗ.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ. για το σχολικό έτος 2020-2021. Καθορισμός μοριοδότησης εγγραφών».