Δήμος ΔΕΛΤΑ : Πίνακες οριστικών αποτελεσμάτων της αριθ. 14749/20-8-2020 προκήρυξης για την καθαριότητα σχολικών μονάδων

Πίνακες οριστικών αποτελεσμάτων της αριθ. 14749/20-8-2020 προκήρυξης για την καθαριότητα σχολικών μονάδων του Δήμου Δέλτα

Οριστικοί πίνακες κατάταξης και έκθεση ελέγχου αιτήσεων αντιρρήσεων της ανακοίνωσης  με αριθ. πρωτ. 14749/2020 του Δήμου Δέλτα, για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων (μερική απασχόληση 19, πλήρη απασχόληση 23, ήτοι συνολικά 42 ατόμων), με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διαρκείας δέκα (10) μηνών.

Η αναζήτηση της κατάταξης των υποψηφίων γίνεται τόσο αλφαβητικά με βάση το ονοματεπώνυμο τους αλλά και σύμφωνα με την θέση κατάταξής τους. Ακολουθούν η έκθεση ελέγχου των αιτήσεων αντιρρήσεων και οι πίνακες τελικής κατάταξης στις κατηγορίες πλήρους και μερικής απασχόλησης (κατά αλφαβητική σειρά και κατά θέση κατάταξης).
Έκθεση ελέγχου αιτήσεων αντιρρήσεων
Μερική απασχόληση (κατάταξη)
Μερική απασχόληση (αλφαβητικά)
Μερική απασχόληση (προσληπτέοι)
Πλήρη απασχόληση (κατάταξη)
Πλήρη απασχόληση (αλφαβητικά)
Πλήρη απασχόληση (προσληπτέοι)

Πληροφορίες (ΜΟΝΟ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ) στα τηλέφωνα: 2313300547, 546 & 503 τις ώρες 9.00 π.μ. -13.30 μ.μ.