Δήμος Δέλτα : ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Ο Δήμος Δέλτα στα πλαίσια των δράσεων για την πολιτική προστασία σε συνεργασία με την Αποκεντρωμένη Δ/ση Μακεδονίας & Θράκης (Α.Δ.Μ.Θ.) – επικεφαλής εταίρος και την Γ.Γ. Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας φιλοξενεί στο ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΙΝΔΟΥ σειρά Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων – Workshop που διοργανώνονται με θέμα: «H λειτουργία και χρήση του συστήματος παρακολούθησης και αντιμετώπισης κινδύνων πλημμύρας» στο πλαίσιο του Έργου «Κοινή διακυβέρνηση και διαχείριση κινδύνων πλημμύρας στη διασυνοριακή περιοχή Αξιού/Vardar» με το ακρωνύμιο «FLOOD SIELD» που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg IPA CBC Programme “Greece – Republic of North Macedonia 2014 – 2020”
Τα εκπαιδευτικά σεμινάρια θα λάβουν χώρα ως ακολούθως:
1ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο: Τρίτη, 14 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 4:00μ.μ.
Θεματολογία: Η συνδρομή των εθελοντών
• Θεσμικό πλαίσιο πολιτικής προστασίας
• Ο εθελοντισμός στον κόσμο
• Ένταξη εθελοντικών οργανώσεων και εθελοντών στο σχεδιασμό της
πολιτικής προστασίας
• Συμμετοχή στο σχεδιασμό πολιτικής προστασίας
• Προετοιμασία για την αντιμετώπισης των πλημμυρών
• Παραδείγματα εφαρμογής
• Άσκηση επί χάρτου – διαδραστικό εργαστήριο
2ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο: Πέμπτη, 16 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 9:00 π.μ.
Θεματολογία: Προκλήσεις πολιτικής προστασίας
• Θεσμικό πλαίσιο πολιτικής προστασίας
• προληπτικά μέτρα και προπαρασκευαστικές δράσεις
• δράσεις αυξημένης ετοιμότητας
• δράσεις αντιμετώπισης και άμεσης διαχείρισης
• δράσεις αποκατάστασης και αρωγής
• Παραδείγματα εφαρμογής
• Άσκηση επί χάρτου – διαδραστικό εργαστήριο
3ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο: Δευτέρα, 27 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 9:00 π.μ.
Θεματολογία: τεχνικά έργα για την καλύτερη διαχείριση των καταστροφών
• Τα συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης – καλές πρακτικές και το σύστημα του έργου
• Η πλατφόρμα εκπαίδευσης και κοινής διαχείρισης συμβάντων
• Η προσβασιμότητα στο δημόσιο χώρο (στοιχεία για την κινητικότατα –προσβασιμότητα ΑΜΕΑ )
• Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά χώρων καταφυγής
• ιδανικές προδιαγραφές δημόσιων χώρων και οικισμών
• Διαδραστικό εργαστήριο
Παράλληλα ο Δήμος Δέλτα και ο Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΕ, σας προσκαλεί στο τελικό τοπικό συνέδριο του Έργου Black Sea CBC COPREVENT “Συνεργασία για Προστασία από Καταστροφές και Περιβαλλοντική Παρακολούθηση στη Λεκάνη της Μαύρης Θάλασσας”, την Τετάρτη 15 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 9:30 π.μ., στην αίθουσα Αίολος του Εθνικού Κέντρου Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης – ΕΚΕΤΑ (6ο χλμ Χαριλάου – Θέρμης).
Στο συνέδριο θα παρουσιαστούν οι δράσεις και τα αποτελέσματα του Έργου μέχρι την περάτωσή του, τον Νοέμβριο του 2023, η τοποθέτηση τηλεμετρικών σταθμών ροής και στάθμης νερού στους ποταμούς Αξιό και Γαλλικό, το Περιφερειακό Σχέδιο Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή της ΠΚΜ, καθώς και άλλα αντίστοιχα συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης.
Το έργο CO-PREVENT, το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα εδαφικής συνεργασίας «Black Sea Basin ENI CBC 2014-2020», αφορά την πρόληψη φυσικών καταστροφών και την προστασία από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στη λεκάνη της Μαύρης Θάλασσας με τη συμμετοχή φορέων από την Τουρκία, Βουλγαρία, Μολδαβία και Ελλάδα. Η ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΕ είναι εταίρος στο Έργο με περιοχή μελέτης την υδρολογική λεκάνη των ποταμών Αξιού και Γαλλικού στην περιοχή του Δήμου Δέλτα, ο οποίος είναι συνεργαζόμενος εταίρος στο Έργο.
Πληροφορίες : Αυτ. Τμ. Πολ. Προστασίας. Δ. Δέλτα : Τηλ.2310795130-9 (εσωτ.3)