Δήμος Δέλτα : Δημοτικό συμβούλιο

Την Πέμπτη 21/11/2019 και ώρα 19:30 θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δέλτα στο Συνεδριακό Κέντρο Σίνδου “Κωνσταντίνος Θεοφάνης”.
Διαβάστε αναλυτικά την πρόσκληση και τα θέματα που θα συζητηθούν:
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δέλτα
( Άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 )
ΠΡΟΣ:
α.- Τον Δήμαρχο κ. Ιωαννίδη Ιωάννη
β.- Τους Δημοτικούς Συμβούλους :
1. Αλμπάνη Θεοφάνη
2. Ελευθεριάδου Παρασκευή
3. Κυριακίδη Γεώργιο
4. Ναζλίδη Χρήστο
5. Χαλβατζή Ευάγγελο
6. Λιακόπουλο Διονύσιο
7. Φωτόπουλο Ευθύμιο
8. Καμανά Δημήτριο
9. Δημοπούλου Τυφλιώρη Μαριάνθη
10. Βαμβάκο Ευάγγελο
11. Δαρμουσλή Δημήτριο
12. Ζάχο Γρηγόριο
13. Δουζδαμπάνη Κωνσταντίνο
14. Σκουλαριώτη Δημήτριο
15. Μπαλλογιάννη Ελένη
16. Γλώσση Γεώργιο
17. Καστελιάνο Πέτρο
18. Παππά Αθανάσιο
19. Κουρόγλου Τριαντάφυλλο
20. Χαντέ Αχιλλέα
21. Αντωνιάδη Αντώνιο
22. Μαυρομάτη Δημήτριο
23. Διαμαντόπουλο Αλέξανδρο
24. Καϊκή Κωνσταντίνο
25. Λιάκο Νικόλαο
26. Τερζή Ροβέρτο
27. Ρουσομάνη Ραφαέλλα
28. Σταματάκη Σπυρίδωνα
29. Βαλάρη Θεόδωρο
30. Αλεξανδρίδη Γεώργιο
31. Χατζηκυριάκου Πασχαλίνα
32. Μπενάκη Μιχαήλ
γ.- Προέδρους Κοινοτήτων :
1. Καρκαμάνη Σπυρίδωνα, Ανατολικού.
2. Βέρρο Αναστάσιο, Βραχιάς.
3. Τσίντου Πολυχρονία, Διαβατών.
4. Στατερούδη Πέτρο, Καλοχωρίου.
5. Κατούνα Βασίλειο, Κυμίνων.
6. Καράδαλη Θεόδωρο, Ν. Μαγνησίας.
7. Μπαξεβάνη Χρήστο, Ν. Μαλγάρων.
8. Γκαμανή Δημήτριο, Σίνδου.
9. Αλεξούδη Παπαδημητρίου Μαρία, Χαλάστρας.
Σας προσκαλώ σε συνεδρίαση που θα γίνει στο Συνεδριακό Κέντρο Σίνδου
«ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Χ. ΘΕΟΦΑΝΗΣ» την Πέμπτη 21-11-2019 και ώρα 19:30 για συζήτηση
και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :
1. Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Δέλτα, έτους 2020.
2. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Δέλτα για τη συμμετοχή του στην Αγροδιατροφική Σύμπραξη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
3. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Δέλτα με τον αναπληρωτή του στην Γνωμοδοτική
Επιτροπή για θέματα ανέλκυσης – απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή
επικίνδυνων – επιβλαβών πλοίων περιοχής δικαιοδοσίας Κεντρικού Λιμεναρχείου
Θεσσαλονίκης.
4. Έγκριση υποβολής απόψεων – προτάσεων – επισημάνσεων του Δήμου Δέλτα, για την
«Μελέτη Ειδικού Χωρικού Σχεδίου για το Παραλιακό Μέτωπο του Πολεοδομικού
Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης.
5. Έγκριση τροποποίησης Εγχειριδίου Διαδικασιών Συστήματος Διαχείρισης Έργων
Δήμου Δέλτα, με σκοπό την επιβεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας του Δήμου κατ΄
εφαρμογή του Ν. 4623/2019.
6. Έγκριση της μελέτης «Εκπόνηση μελετών πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του
Δήμου Δέλτα», για την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στο πρόγραμμα
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ.
7. Έγκριση υποβολής αιτήματος χρηματοδότησης και τεχνικού δελτίου για την
χρηματοδότηση της πράξης «Εκπόνηση μελετών πυροπροστασίας στις σχολικές
μονάδες του Δήμου Δέλτα», στα πλαίσια του χρηματοδοτικού προγράμματος
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, υπ΄ αριθ. 29816/18-4-2019 πρόσκληση «Εκπόνηση μελετών και
υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας».
8. Έγκριση υποβολής αιτήματος τροποποίησης τεχνικού δελτίου και απόφαση ένταξης της
πράξης «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών : Κοινωνικό Παντοπωλείου, Κοινωνικό
Φαρμακείο, Δήμου Δέλτα», στα πλαίσια του Άξονα Προτεραιότητας 98 του Ε.Π.
Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020 και της πρόσκλησης με κωδικό 024.9iv/2-6-2016 (Α/Α
ΟΠΣ 1524).
9. Μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου
Δέλτα, για το σχολικό έτος 2020-2021.
10.Ορισμός μελών για τη συγκρότηση επιτροπής ανάθεσης της υπηρεσίας «Συντήρησης –
επισκευής και προμήθειας ανταλλακτικών των αυτοκινήτων του Δήμου Δέλτα για το έτος
2020».
Εισηγήσεις Αντιδημάρχου Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Λιακόπουλου Διονύσιου.
11.Καθορισμός Δημοτικών Τελών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού (ΔΤ) Δήμου Δέλτα,
για το έτος 2020.
12.Καθορισμός Δημοτικού Φόρου Ηλεκτροδοτούμενων χώρων (ΔΦ) Δήμου Δέλτα, για το
έτος 2020.
13.Καθορισμός τιμών και συντελεστών Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) Δήμου Δέλτα,
για το έτος 2020.
14.Καθορισμός μειωμένων Δημοτικών Τελών και Φόρων (ΔΤ+ΔΦ+ΤΑΠ) για κοινωνικά
ευπαθείς ομάδες του Δήμου Δέλτα, για το έτος 2020.
15.Καθορισμός Τελών Χρήσης Κοινοχρήστων Χώρων επιτρεπόμενης χρήσης του Δήμου
Δέλτα, για το έτος 2020.
16.Καθορισμός Τελών Διαφήμισης Δήμου Δέλτα, για το έτος 2020.
17.Επανέγκριση της υπ΄ αριθ. 166/2019 απόφασης του δημοτικού συμβουλίου, που
αφορά «Έγκριση 13ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Δέλτα,
οικονομικού έτους 2019».
18.Αποδοχή ποσού 14.039,78 € από τον ΟΤΕ Α.Ε. για «Τέλη Διέλευσης», έγκριση 15ης
αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Δέλτα, οικονομικού έτους 2019.
19.Έγκριση 16ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Δέλτα, οικονομικού
έτους 2019.
20.Έγκριση πρόσβασης του Δήμου Δέλτα στην υπηρεσία internet Banking της τράπεζας
EUROBANK Α.Ε. και παροχή εξουσιοδοτήσεων για την παρακολούθηση των
τραπεζικών λογαριασμών του Δήμου Δέλτα.
21.Έγκριση διενέργειας και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας ειδών ατομικής
προστασίας εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου Δέλτα, έτους 2019.
Εισηγήσεις Αντιδημάρχου Τοπικής Οικονομίας και Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Αλμπάνη Θεοφάνη.
22.Έγκριση χορήγησης προέγκρισης άδειας λειτουργίας επιχείρησης «Προσφοράς
υπηρεσιών διαδικτύου (internet)», εντός επιχείρησης αναψυχής και προσφοράς
οινοπνευματωδών ποτών (καφετέρια), στην κοινότητα Διαβατών.