Δήμος Βόλβης : Εξουσιοδότηση υπογραφών σε Προέδρους

Θέμα: «Εξουσιοδότηση υπογραφών σε Προέδρους  Κοινοτήτων  του Δήμου Βόλβης»

Απόφαση  αριθμ.  315/2019

Αποτέλεσμα εικόνας για Δήμος Βόλβης : Εξουσιοδότηση υπογραφών σε Προέδρους

Ο Δήμαρχος Βόλβης Νομού Θεσσαλονίκης

Έχοντας υπόψη :

1) Τις διατάξεις  του άρθρου 88 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν.3463/2006) (ΦΕΚ 114 Α΄) σχετικά με την εξουσιοδότηση υπογραφών  από τον Δήμαρχο.

2) Τις διατάξεις  του άρθρου 2 παρ. 2 του Ν. 3852/2010.

3)Τις παρούσες  υπηρεσιακές  ανάγκες  του Δήμου Βόλβης.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Εξουσιοδοτούμε τη σχετική αρμοδιότητα υπογραφής με εντολή Δημάρχου στα όρια των Κοινοτήτων που εκπροσωπούν, για τις παρακάτω συγκεκριμένες δηλώσεις και αντίγραφα:

1) Θεώρηση του γνησίου των υπογραφών.

2) Θεώρηση του γνησίου υπογραφών των Υπεύθυνων Δηλώσεων.

3)Θεώρηση για την επικύρωση και για το  ακριβές των φωτοαντιγράφων.

στους  παρακάτω Προέδρους  Κοινοτήτων Δήμου Βόλβης:

1) Πρόεδρο  Κοινότητας Άνω Σταυρού κ. Μαργαρίτου  Ν.  Θεοφανώ

2) Πρόεδρο  Κοινότητας Απολλωνίας  κ. Χαρπουσάνη Κ. Δημήτριο

3) Πρόεδρο  Κοινότητας  Αρέθουσας κ. Λουκά Η. Δημήτριο

4) Πρόεδρο Κοινότητας Ασπροβάλτας κ. Θεοδωρίδη Π. Αναστάσιο

5) Πρόεδρο Κοινότητας  Βόλβης κ. Σαμαρά Β. Κωνσταντίνο

6) Πρόεδρο Κοινότητα Βρασνών κ. Πλουμούδη Δ. Σοφοκλή

7) Πρόεδρο Κοινότητας Ευαγγελισμού κ. Καραγιαννίδη Α. Χρήστο

8) Πρόεδρο Κοινότητας Μαυρούδας κ. Χαριτωνίδη Π. Κωνσταντίνο

9) Πρόεδρο  Κοινότητας  Μελισσουργού κ. Κουτζαμπιούκ Α. Θεοφάνη

10) Πρόεδρο Κοινότητας  Μοδίου  κ. Κωστούδη  Ι. Αθανάσιο

11) Πρόεδρο Κοινότητας Νέας  Απολλωνίας Κυριάκου Δ. Βασίλειο

12) Πρόεδρο  Κοινότητας Νέας Μαδύτου  κ. Όχονο Σ. Επαμεινώνδα

13) Πρόεδρο Κοινότητας  Νικομηδινού κ. Ταλιχμανίδη Χ. Ευστράτιο

14) Πρόεδρο Κοινότητας Νυμφόπετρας κ.  Δαμιανού Β. Γεώργιο

15) Πρόεδρο Κοινότητας  Περιστερώνα κ. Καραϊσαρίδη Ι. Ηρακλή

16) Πρόεδρο Κοινότητας Προφήτου κ. Ρογκότη Δ. Πασχάλη

17) Πρόεδρο Κοινότητας  Σκεπαστού κ. Παρασκευά Δ. Ηλία

18) Πρόεδρο Κοινότητας Σταυρού κ. Χαραλαμπίδη Ι. Θεμιστοκλή

19) Πρόεδρο Κοινότητας Στεφανινών κ. Ιατρού Σ. Αντώνιο

20) Πρόεδρο Κοινότητας  Στίβου κ. Ζαμπουνίδη Γ. Παντελή

21) Πρόεδρο Κοινότητας  Σχολαρίου κ. Μπογδάνη Α. Ευστράτιο

22) Πρόεδρο Κοινότητας Φιλαδελφίου κ. Ιωσηφίδου Ι. Δήμητρα

Η παρούσα απόφαση ισχύει  έως  ανακλήσεώς της  με μεταγενέστερη  απόφαση.

Η παρούσα  απόφαση να κοινοποιηθεί  στους ανωτέρω  Προέδρους των  Κοινοτήτων, να δημοσιευτεί μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα του Νομού,  να αναρτηθεί  στην  ιστοσελίδα του Δήμου  και στην Διαύγεια.

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΒΟΛΒΗΣ

Διαμαντής Ι. Λιάμας