Δέλτα NEWS : Αλλάζει τις στάσεις των λεωφορείων ο δήμος

Τις τεχνικές προδιαγραφές για την «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και
τοποθέτηση στεγάστρων για την αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού
κοινού» ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Δέλτα.
Στην Τεχνική ‘Εκθεση τονίζεται πως στον Δήμο Δέλτα, υπάρχει ανάγκη βελτίωσης και προσπάθειας αναβάθμισης της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών που αφορά το επιβατικό κοινό.
Σε εφαρμογή της ανωτέρω προσπάθειας η Τεχνική υπηρεσία του Δήμου συντάσσει τα παρόντα τεύχη (τεχνική έκθεση, προϋπολογισμό, τεχνικές προδιαγραφές, γενική-ειδική συγγραφή υποχρεώσεων) εξοπλισμού πόλης (αστικού), ώστε τα υπό προμήθεια είδη, είτε να τοποθετηθούν καινούρια σε μέρη ελλειμματικά ως προς τον αντίστοιχο εξοπλισμό, ή να αντικαταστήσουν φθαρμένα ή κατεστραμμένα παρόμοια υλικά.
Η προμήθεια περιλαμβάνει στέγαστρα αναμονής λεωφορείου, τα οποία κατά περίπτωση ανά τύπο περιλαμβάνουν καθιστικά (παγκάκια), κάδους μικροαπορριμμάτων, πίνακα ανακοινώσεων, πινακίδα στάσης και ηλεκτρολογική εγκατάσταση για φωτισμό.
Η συνολική δαπάνη της προμήθειας συμπεριλαμβάνει και προϋποθέτει την μεταφορά, τη φορτοεκφόρτωση και την τοποθέτηση στην οριστική θέση των υπό προμήθεια υλικών.
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός για την παραπάνω προμήθεια ανέρχεται στο ποσό των 48.989,92 € με Φ.Π.Α 24% και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του έτους 2021 και τον αντίστοιχο του 2022. Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II», με το ποσό των 50.000 ευρώ