ΒόλβηςVIMA : Διάθεση Καυσόξυλων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΥΣΟΞΥΛΩΝ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ
ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑΣ
Σας ενημερώνουμε ότι θα διατεθούν πενήντα (50) άδειες διάθεσης
καυσοξύλων. Η ποσότητα ξυλείας για κάθε άδεια είναι τρία (3) χ.κ.μ. και η
τιμή είναι 48,00€. Το είδος της ξυλείας είναι οξιά.
Δικαιούχοι είναι μόνο μόνιμοι κάτοικοι της Κοινότητας Ασπροβάλτας που
ανήκουν σε μία από τις παρακάτω κατηγορίες:
1) Συνταξιούχοι ΟΓΑ
2) Πολύτεκνες και τρίτεκνες οικογένειες
3) Άτομα με αναπηρία άνω του 67%
4) Μακροχρόνια άνεργοι
5) Όσοι έγγαμοι υπηρετούν την στρατιωτική τους θητεία
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν σχετική αίτηση από την
Παρασκευή 18 έως την Τετάρτη 23 Νοεμβρίου 2022, στο Δημοτικό
Κατάστημα Ασπροβάλτας (αρμόδιος υπάλληλος κ. Ευθυμίου Γεώργιος). Για
περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλέσετε στο τηλέφωνο
2397022202.
Απαραίτητα δικαιολογητικά για τη διάθεση των καυσόξυλων:
1. Βεβαίωση συνταξιούχου ΟΓΑ.
2. Βεβαίωση πολύτεκνης ή τρίτεκνης οικογένειας.
3. Βεβαίωση αναπηρίας σε ποσοστό άνω του 67 %. Βεβαιώνεται από
πιστοποιητικό Α΄θμιας ή Β΄θμιας Επιτροπής από οποιοδήποτε αρμόδιο
φορέα, εφόσον δεν έχει λήξει η ισχύς της γνωμάτευσης.
4. Βεβαίωση μακροχρόνιας ανεργίας. Η ιδιότητα βεβαιώνεται από τον
ΟΑΕΔ.
5. Βεβαίωση στρατευμένου οικογενειάρχη. Βεβαιώνεται με φωτοτυπία
της στρατιωτικής ταυτότητας ή βεβαίωση της αρμόδιας στρατιωτικής
μονάδας
6. Αντίγραφο Ταυτότητας, αντίγραφο λογαριασμού ΔΕΗ και αντίγραφο
εκκαθαριστικού εφορίας