Βουλευτικό VIMA : Κοινοβουλευτική Ομάδα ΚΚΕ / Ερώτηση

ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τους Υπουργούς Εσωτερικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
Θέμα: Προβλήματα εγγραφής παιδιών με ειδικές ανάγκες σε Δημοτικό Παιδικό Σταθμό.
Παρά τους πανηγυρισμούς του Υπουργείου Εργασίας, ότι θα υπάρξει μέριμνα για τα
μικρά παιδιά προσχολικής ηλικίας με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, φαίνεται
ότι η κατάσταση στους παιδικούς σταθμούς, λόγω της υποχρηματοδότησης και της
υποστελέχωσης, απορρίπτει παιδιά, που χρήζουν έγκαιρης ένταξης σε ένα παιδαγωγικό
πλαίσιο και ανάλογης επιστημονικής φροντίδας. Παρά την πρόβλεψη στον ισχύοντα
Πρότυπο Κανονισμό Λειτουργίας Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών (ΦΕΚ
4249/Β/05.12.2017) και ειδικότερα στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 3:
« …..Παιδιά που πάσχουν από σωματικές, πνευματικές, ψυχικές παθήσεις ή αναπηρίες
εγγράφονται στο Σταθμό, εφόσον βεβαιώνεται με γνωμάτευση ιατρού κατάλληλης
ειδικότητας ότι αυτό μπορεί να είναι ωφέλιμο για το παιδί και ότι έχει τη δυνατότητα ένταξης
σε πλαίσιο λειτουργίας Παιδικού Σταθμού.
Σε αυτή την περίπτωση, όταν κρίνεται απαραίτητο, το Διοικητικό Συμβούλιο του νομικού
προσώπου ή το Δημοτικό Συμβούλιο, στην περίπτωση που ο Σταθμός λειτουργεί ως
υπηρεσία του Δήμου, λαμβάνει απόφαση για τον ορισμό κατάλληλου εξειδικευμένου
προσωπικού ή συνοδού και όταν δεν υπηρετεί, μπορεί να προσλαμβάνεται σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 21 του ν.2190/1994 ή του άρθρου 6 του ν.2527/1997, όπως
ισχύουν.», απορρίφθηκε αίτηση οικογένειας για εγγραφή του παιδιού τους σε Παιδικό
Σταθμό του Δημοτικού Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, Πρόνοιας και
Αλληλεγγύης Ωραιοκάστρου», ενώ προσκόμισε και Απόφαση του ΚΕ.ΠΑ για 67%
αναπηρία, αλλά και Ιατρική Βεβαίωση από το Δημόσιο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου,.
Η ανάλγητη αιτιολόγηση της απόρριψης, σύμφωνα με την 38/2022 απόφαση του Δ.Σ.
του Ν.Π.Δ.Δ., είναι «Ότι παρά την θετική πρόθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού
Προσώπου να φιλοξενηθεί το παιδί σε παιδικό σταθμό, λόγω μη επαρκών αντίστοιχων
εγγεγραμμένων πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022, δεν δύναται να
προβεί σε πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού όπως ορίζεται από το άρθρο 3 της ΚΥΑ
41087/29-11-2017 (ΦΕΚ 4249/Β’/05-12-2017)».
Ταυτόχρονα, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης, με απαράδεκτο
απαντητικό έγγραφο της (221037/30.9.20020) προς την οικογένεια, την προτρέπει να
βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη και να πληρώσει η ίδια τον αναγκαίο ειδικό βοηθό – συνοδό
για την υποστήριξη του παιδιού της.
ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ οι κ. Υπουργοί σε ποιες άμεσες ενέργειες θα προβεί η κυβέρνηση για να
προσληφθεί το αναγκαίο επιστημονικό και βοηθητικό προσωπικό, ώστε το παιδί να
μπορέσει να φοιτήσει στο δημοτικό παιδικό σταθμό και να μη στερηθεί την αναγκαία
στήριξη και φροντίδα.
Οι Βουλευτές
Δελής Γιάννης
Κανέλλη Λιάνα
Κατσώτης Χρήστος
Στολτίδης Λεωνίδας