Αγροτικό ΒΗΜΑ : Η διαδικασία υποβολής των δηλώσεων ενιαίας ενίσχυσης

Με µικροαλλλαγές, που ωστόσο χρειάζονται προσοχή προς αποφυγήν λαθών και απώλειας δικαιωµάτων και ενισχύσεων, προθεσµία επιπλέον 40 µέρες από πέρυσι και 379 πιστοποιηµένα ΚΥ∆, ξεκίνησε για φέτος η διαδικασία υποβολής των δηλώσεων ενιαίας ενίσχυσης. Με τα µέχρι ώρας δεδοµένα, έχουν ήδη υποβληθεί 40.000 αιτήσεις, µε τους αγρότες φέτος να έχουν στη διάθεσή τους περισσότερο χρόνο µέχρι την Παρασκευή 15 Μαΐου.
Μάλιστα, στις επισηµάνσεις του εγχειριδίου του ΟΠΕΚΕΠΕ τονίζονται όσα πέρυσι δηµιούργησαν προβλήµατα στους αγρότες και άφησαν κάποιους εκτός πληρωµής, όπως το ζήτηµα των νιτρικών. Επ’ αυτού σηµειώνεται ότι η  υποβολή των δικαιολογητικών άρδευσης είναι υποχρεωτική για τον έλεγχο της τήρησης των δεσµεύσεων των κριτηρίων επιλεξιµότητας για την πληρωµή του µέτρου Μ 10.1.04: Μείωση της ρύπανσης του νερού από γεωργική δραστηριότητα. Υποβάλλονται νεότερα παραστατικά στην περίπτωση µη υποβολής το 2019 ή τροποποίησης σε σχέση µε τα ισχύοντα το 2019.
Στις µεταβολές που εντοπίζονται να σηµειωθούν τα εξής:
  • Παρέχεται η δυνατότητα υποβολής ΕΑΕ για θανόντα από τον κληρονόµο, χωρίς την καταχώρηση 6ψήφιου κωδικού υποβολής.
  • Υπάρχει έλεγχος στην οριστικοποίηση της ΕΑΕ αν o ΑΦΜ είναι εγκεκριµένος στη φόρµα της αλλαγής Νοµού να µην επιτρέπεται η οριστικοποίηση, εφόσον δεν έχει επιλέξει από λίστα Περιφέρεια, Περιφερειακή ενότητα του νοµού όπου έχει εγκριθεί η αλλαγή.
  • Στην Καρτέλα ∆ικαιωµάτων προστέθηκε το κείµενο: «Η αξία των ∆ΒΕ 2020 είναι προσωρινή και θα οριστικοποιηθεί µετά τις εθνικές αποφάσεις µε την ψήφιση του µεταβατικού κανονισµού της ΕΕ για το καθεστώς βασικής ενίσχυσης 2020».
  • ∆ηµιουργούνται τα εξής τρία νέα δικαιολογητικά: 140 Έντυπο Ν φορολογικού έτους 2019, 141 Έντυπο Ε3 φορολογικού έτους 2019, 142 Ισοζύγιο έτους 2019.
  • Στο φυτικό κεφάλαιο προστέθηκε στήλη στον πίνακα των αγροτεµαχίων µε τίτλο «Ακαλλιέργητο Περιθώριο στο Πλαίσιο της ∆ράσης Μ 10.1.4», στο οποίο απαιτείται να συµπληρωθεί έκταση για την τήρηση των δεσµεύσεων της ∆ράσης, η οποία πρέπει να είναι >=0 και µικρότερη της ψηφιοποιηµένης έκτασης για το αγροτεµάχιο στο οποίο δηλώνεται το Μ10.1.4.
  • ∆εν επιτρέπεται η Ψηφιοποιηµένη έκταση αγροτεµαχίου να είναι µικρότερη της έκτασης που έχει δηλωθεί ως Χλωρά Λίπανση
  • ∆εν επιτρέπεται η δήλωση επίσπορης καλλιέργειας σε αγροτεµάχια που έχουν ως κύρια καλλιέργεια  βοσκότοπο,  δενδρώδεις  καλλιέργειες ή  καλλιέργεια  µη επιλέξιµη για ενεργοποίηση δικαιωµάτων.