Αγροτικό ΒΗΜΑ : Μέτρα για αγρότες λόγω πολέμου στην Ουκρανία

Ειδικά μέτρα για αγρότες λόγω πολέμου στην Ουκρανία

ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ 100 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΓΕΩΡΓΟΥΣ

Ειδικά μέτρα για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του πολέμου στην Ουκρανία ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Λόγω της ραγδαίας αύξησης των τιμών σε βασικά προϊόντα και ζωοτροφές, το ΥΠΑΑΤ αποφάσισε να αξιοποιήσει τις παρεκκλίσεις από υποχρεώσεις του «πρασινίσματος» για το έτος υποβολής αιτήσεων 2022, όπως αυτές προβλέπονται στην Εκτελεστική Απόφαση 2022/484 της Επιτροπής, προκειμένου να στηρίξει τους αγρότες.
Ειδικότερα:
Στο πλαίσιο της υποχρέωσης της διαφοροποίησης των καλλιεργειών και των Περιοχών Οικολογικής Εστίασης, η γη υπό αγρανάπαυση μπορεί να θεωρείται χωριστή καλλιέργεια, ακόμη και αν η γη αυτή έχει βοσκηθεί, ή έχει πραγματοποιηθεί σε αυτή συγκομιδή για σκοπούς παραγωγής, ή έχει καλλιεργηθεί με εαρινές καλλιέργειες.
Στο πλαίσιο της υποχρέωσης των Περιοχών Οικολογικής Εστίασης, στη γη υπό αγρανάπαυση, εφόσον οι γεωργοί αποφασίσουν να κάνουν χρήση της προηγούμενης παρέκκλισης, επιτρέπεται η χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων για σκοπούς παραγωγής ή καλλιέργειας. Οι ανωτέρω εκτάσεις δεν προσμετρώνται στο καθεστώς των συνδεδεμένων ενισχύσεων, διότι παρά την εφαρμογή των παρεκκλίσεων, οι εκτάσεις αυτές διατηρούν την κατηγορία της «γης υπό αγρανάπαυση» στο πλαίσιο των υποχρεώσεων του «πρασινίσματος».
Οι ανωτέρω παρεκκλίσεις δεν δύναται να εφαρμοστούν σε αγροτεμάχια που είναι ενταγμένα σε μέτρα της αγροτικής ανάπτυξης του ΠΑΑ 2014-2020, με υποχρέωση αγρανάπαυσης.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΓΕΩΡΓΟΥΣ  

Παράλληλα, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ανακοίνωσε πρόσθετους πόρους 100.000.000 ευρώ που θα διατεθούν για το πρόγραμμα Νέων Γεωργών.
Έτσι, το σύνολο του ποσού που αφορά το συγκεκριμένο πρόγραμμα ανέρχεται σε 524,7 εκατ. ευρώ. Το επιπλέον ποσό θα καλύψει μέρος της υπερβάλλουσας ζήτησης, μαζί με 20 εκατ. που θα ανακατανεμηθούν, καθώς η αρχική κατανομή δεν καλύφθηκε από τη ζήτηση σε τέσσερις Περιφέρειες (Νότιο Αιγαίο, Ιόνια Νησιά, Αττική, Ήπειρος).
Επίσης, επιπλέον των ανωτέρω ποσών, διατίθενται 4,5 εκατ. ευρώ για την ικανοποίηση της δέσμευσης για πλήρη ένταξη των υποψηφίων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στο πλαίσιο της Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης.